Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) Việt Nam Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Nguồn: Xu hướng hiện tại về chào bán trong nước, nhập khẩu polypropylene (PP) ở Việt Nam được dự báo sẽ duy trì Cung cấp polypropylene (PP) nhập khẩu và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on September 22, 2021 2:44 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 2:44 PM (GMT+8)